Haldusleping

Haldusleping Viljandi maakonnas ühistranspordi korraldamise haldusülesannete üleandmiseks 17-00119/193

Maanteeamet (edaspidi MNT), mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Priit Sauk ja Mittetulundusühing Viljandimaa Ühistranspordikeskus (edaspidi ÜTK) mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Kaupo Kase, MNT ja ÜTK (edaspidi koos pooled või eraldi pool) sõlmisid ühistranspordiseaduse § 15 lõike 2 (RT I, 04.07.2017, 2 – jõust. 01.01.2018) alusel ning võttes arvesse halduskoostöö seaduse § 13 lg 11 punkti 24 ning asjaolu, et maavalitsuste tegevus lõpetatakse Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 04.07.2017, 1) kohaselt alates 01.01.2018. ja maavalitsuste ühistranspordialased ülesanded lähevad üle MNT-le, halduslepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

 1. ÜLDSÄTTED
  • Lepinguga annab MNT ÜTK-le üle MNT-le ühistranspordiseaduse (ÜTS) §-s 16 sätestatud ülesanded Viljandi maakonnas (edaspidi maakond) lepingus märgitud ulatuses. Lepingus otsesõnu nimetamata kohustused, mis tulenevad ÜTS-st MNT-le ei lähe ÜTK -le üle.
  • Lepingu täitmisel lähtuvad pooled ÜTS-st ja selle alusel ning täitmiseks välja antud ja tulevikus välja antavatest õigusaktidest ja sõlmitavatest avaliku teenindamise lepingutest.
  • Lepinguga volitab MNT ÜTK-d täitma alates 01.01.2018.a lepingus loetletud kohustusi, andes ühtlasi üle nende ülesannete täitmiseks vajalikud lepingud, materjalid, muud dokumendid ja riikliku ühistranspordiregistri kasutamise õiguse ulatuses, mis on vajalik lepingu täitmiseks.
  • Põhjendatud vajaduse korral on MNT-l õigus ise teha avaliku teenindamise lepingus sätestatud toiminguid.
  • Mistahes lepingust tulenevaid kohustusi on ÜTK kohustatud täitma üksnes eeldusel, et ÜTK-le tagatakse selleks vajalikud rahalised vahendid. Kui vajalikke rahalisi vahendeid ei tagata, on ÜTK-l õigus keelduda lepinguliste kohustuste täitmisest ilma sanktsioonideta ja lepingus sätestatud juhtudel leping erakorraliselt üles ütelda.
  • Viljandi maakonnas kehtivad alljärgnevad avaliku teenindamise lepingud koos lisade ja kokkulepetega:
   • Viljandi maakonna bussiveo avaliku teenindamise leping liinigrupis Lõuna- Viljandimaa – Automen OÜ-ga leping sõlmitud 03.06.2010  registreerimise nr 1.3-1/10/140,  kehtib 01.07.2010 kuni  06.2018;
   • Viljandi maakonna bussiveo avaliku teenindamise leping liinigrupis Põhja-Viljandimaa –  ATKO Bussiliinid AS-iga  (endine nimi AS MTG) leping sõlmitud 03.06.2010  registreerimise nr 1.3-1/10/139, kehtib 01.07.2010 kuni  06.2018;
   • Viljandi maakonna bussiveo avaliku teenindamise leping liinigrupis Viljandi linnalähiliinid –  ATKO Bussiliinid AS-iga  (endine nimi AS MTG)   leping sõlmitud 03.06.2010  registreerimise nr 1.3-1/10/138, kehtib 01.07.2010 kuni  06.2018;
   • Liiniveo avaliku teenindamise otseleping – Hansa Bussiliinid AS-iga bussiliini nr 372 Viljandi –  Abja-Paluoja – Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu teenindamiseks leping sõlmitud 28.11.2016 registreerimise nr 7-1/16/2-1,  kehtib  01.2017 kuni 30.06.2018;
   • Liiniveo avaliku teenindamise otseleping – Estonian Lines OÜ-ga  bussiliini nr 267  Karksi-Nuia  –  Abja-Paluoja – Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu – Märjamaa – Tallinn  teenindamiseks leping sõlmitud 15.01.2016 registreerimise nr 7-1/16/6-1, kehtib  01.2017 kuni 30.06.2018;
   • Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt läbiviidud riigihanke „Avalik bussiliinivedu Viljandi maakonnas“ (viitenumber 185468) tulemusena sõlmitud hankeleping.
 1. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1.      ÜTK-l on kohustus:

2.1.1.   suunata ja koordineerida koostöös MNT-ga ühistranspordi arengut bussiliikluse valdkonnas maakonnas ning töötada välja ja viia ellu asjaomaseid arengukavasid, mida rahastatakse riigieelarvest, omavalitsusüksuste eelarvetest, ettevõtjate sihteraldistest ning muudest vahenditest;

2.1.2.   korraldada maakonna elanike liikumisvajaduse uuringuid, et selgitada välja nõudlus ühistransporditeenuse järele ning eri liiki vedude korraldamise otstarbekus ja võimalused;

2.1.3.   vajadusel määrata kindlaks ühistranspordi teenindustaseme normid maakonna avalikel bussiliinidel ning koos vedajatega tagada nende järgimist;

2.1.4.   kujundada maakonnas üleriigilise ja kohaliku võrguga seotud ühistranspordi avalikke bussiliinide võrku;

2.1.5.   kehtestada maakonna avalike bussiliinide sõiduplaanide koostamise nõuded ja nende sõiduplaanide esitamise, läbivaatamise, muutmise ja kinnitamise kord, lähtudes MNT kehtestatud näidisvormidest;

2.1.6.   kinnitada ÜTS-s sätestatud juhtudel maakonna bussiliinide sõiduplaanid, arvestades kaugbussiliinide ning valla- ja linnaliinide sõiduplaanidega, parvlaevade-, lennukite ja rongide sõiduplaanidega ja asjaomaste kohalike omavalitsuste ettepanekutega;

2.1.7.   organiseerida maakonna avalike bussiliinide ühtse pileti- ja infosüsteemi kasutusele võtmist, haldamist ja arendamist;

2.1.8.   korraldada maakonna bussiliinide infrastruktuuri objektide planeerimist, rajamist, korrashoidu ja kasutamist ning võtta meetmeid ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks, kui selleks on olemas riigieelarvelised vahendid;

2.1.9.   annab seaduses sätestatud juhtudel maakonnaliinil, välja arvatud riigisisesel kaugliinil, liinilubasid ja kinnitab sõiduplaanid ning peab sellekohast arvestust;

2.1.10. korraldada avalikke konkursse ja riigihankeid vedajate valimiseks avalikule liiniveole ÜTS-is ettenähtud juhtudel ja sõlmida vedajatega avaliku teenindamise lepinguid;

2.1.11. taotleda MNT-lt ÜTS-is sätestatud korras riigieelarvest toetust maakonna ühistranspordi ja selle korraldamise rahastamiseks bussiliikluse valdkonnas, esitades selleks määratud tähtajaks ja kehtestatud korrale põhjendatud eelarvetaotluse;

2.1.12. taotleda valla ja linnavolikogudelt ning omavalitsuste liidult osa eelarveraha tsentraliseerimist, et kasutada seda maakonna bussiliikluse arengu rahastamiseks, maakonna bussiliinide toetamiseks ning sõidusoodustuste hüvitamiseks;

2.1.13. töötada välja ja esitada MNT-le ettepanekuid avaliku bussiliiniveo sõidukilomeetri tariifide, sõidupiletihindade ja sõidusoodustuste kohta;

2.1.14. tagada koos vedajatega vajaliku teabe olemasolu bussipeatustes ja sõidupiletite müügikorraldus maakonna avalikel bussiliinidel. Kui see on majanduslikult otstarbekas, siis võib avalikku teabe levitamist korraldada ka riigihanke või konkursi korras leitud lepinguline partner;

2.1.15. korraldada koostöös MNT-ga järelevalvet avaliku teenindamise lepingute täitmise üle ja antud liinilubade veotingimuste täitmise üle;

2.1.16. teha vajaduse korral ettepanekuid avaliku teenindamise lepingute muutmiseks ja menetleda vedajate poolt esitatud lepingute muutmise ettepanekuid;

2.1.17. aidata kaasa piletikontrolli tööle maakonna avalikel bussiliinidel;

2.1.18. täita raamatupidamisalaseid kohustusi vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjale;

2.1.19. tasuda vedajatele sõlmitud avaliku liiniveo lepingute alusel osutatud teenuste eest riigieelarvest eraldatud sihtotstarbelisest toetusest, valla- ja linnavolikogude eelarvelistest vahenditest, ettevõtjate sihteraldistest ja piletitulust;

2.1.20. teha koostööd maakonna omavalitsusüksustega ja omavalitsuste liiduga ning maakonnaga piirnevate maakondade KOV-de ja ühistranspordikeskustega lepingus loetletud ülesannete täitmisel;

2.1.21. informeerida MNT-d asjaoludest, mis takistavad lepinguga pandud kohustuste täitmist;

2.1.22. käsutada ühistranspordi sihtotstarbelist toetust ranges vastavuses sihtotstarbega ning raamatupidamisalaste õigusaktidega;

2.1.23. koostada ja esitada MNT-le aruanne  vedajate koondina vastavalt ÜTS-s kehtestatud korrale;

2.1.24. koostada ja esitada tähtaegselt ühistranspordi kohta ettenähtud muid aruandeid ja taotlusi ning esitada andmeid Riiklikusse Ühistranspordiregistrisse (ÜTRIS);

2.1.25. koguda piletimüügi- ja/või valideerimissüsteemi vahendusel andmeid sõitjate liikumise kohta ja koostada andmete alusel liiniprofiilid ja liikumiste maatriksi;

2.1.26. analüüsida busside kasutatavuse muutumist peatuste täpsusega ja hinnata kasutatavuse muutumise põhjuseid;

2.1.27. teostada liinide tasuvuse analüüsi ja omama ülevaadet erinevate piletitoodete kasutamise osakaaludest sõitjate poolt liinide kaupa;

2.1.28. teostada piletimüügi- ja valideerimise andmete analüüsi, eesmärgiga tuvastada võimalikke piletimüügi- ja valideerimise kohustuse rikkumisi. Analüüs peab sisaldama järeldusi, kas ja millistel liinidel võib rikkumisi esineda;

2.1.29. teostada liinivõrgu logistilist analüüsi, mille alusel viia vajadusel sisse muudatusi liinivõrku. Muudatuste eesmärgiks on sõitjate sõidunõudluse parem rahuldamine ja efektiivsema liinivõrgu koostamine;

2.1.30. tagada piletimüügi- ja valideerimise süsteemide haldamine juhul, kui piletimüügisüsteem on ATL kohaselt tellija valduses. Sõlmida vajadusel kokkulepped KOV-dega toetuste maksmise kohta maakondlikule liiniveole. Tagada koostöös vedajatega vajalike piletitoodete väljaarendamine;

2.1.31. korraldada vedu ümber vastavalt liikluskorralduse muudatustele (nt sulgemised, ümbersõidud, üritused jne);

2.1.32. lahendada sõitjate sisulisi kaebusi. Kui kaebusest selgub, et tuleb läbi viia väärteomenetlus, annab viivitamatult kaebuse koos asjasse puutuvate materjalidega üle MNT-le. 

2.2.      MNT-l on õigus:

2.2.1.   igakuiselt nõuda piletimüügi- või valideerimise andmete esitamist;

2.2.2.   anda soovitusi, et muuta avalikule liiniveole antavaid toetusskeeme vabariigis ühtlasemaks.

2.2.3.   suunata ja koordineerida koostöös ÜTK-ga ühistranspordi arengut.

 

2.3.      MNT-l on kohustus:

2.3.1.   vaadata läbi ÜTK poolt esitatud taotlused ühistranspordi rahastamiseks ning taotleda ÜTS-is sätestatud korras riigieelarvest toetust maakonna ühistranspordi rahastamiseks, kui kehtivatest õigusaktidest ei tulene teisiti;

2.3.2.   kehtestada ministri kehtestatud kõrgeima sõidukilomeetri hinna või piletihinna piires sõidukilomeetri hinda või piletihinda maakonnaliinidel;

2.3.3.   teha igakülgset koostööd ÜTK-ga Euroopa Liidu tõukefondidest toetuste taotlemisel ühistranspordiga seotud projektide rahastamiseks;

2.4.      ÜTK-l on õigus:

2.4.1.   teostada lepingu kohase täitmise järelevalvet avaliku teenindamise lepingute üle;

2.4.2.   teha MNT-le põhjendatud ettepanekuid liinivõrgu, sõiduplaanide, marsruutide ja piletihindade muutmiseks ning vajadusel taotleda muudatuste rahastamiseks MNT-lt sihtotstarbelisi rahalisi vahendeid.

2.5.      MNT-l on õigus:

2.5.1.   kontrollida lepinguga ÜTK-lele antud kohustuste täitmist, sealhulgas ÜTK poolt peetavat maakonnasiseste bussivedude maksumuse kuluarvestust, piletitulu laekumise ja bussiliinide riikliku sihtotstarbelise toetuse kasutamise arvestust liinide, liinigruppide ja vedajate lõikes;

2.5.2.   teostada haldusjärelevalvet ÜTK-le riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise üle;

2.5.3.   ÜTK tegevuse üle haldusjärelevalve teostamisel nõuda järelevalve läbiviimiseks vajalikke mistahes dokumente, andmeid, teavet, selgitusi jms;

2.5.4.   osaleda ÜTK poolt vedaja valimiseks korraldatud riigihangete komisjonides;

2.5.5.   saada ligipääsud vedaja aruannetele, piletimüügi või valideerimisaruannetele, GPS andmetele, valvekaameratele;

2.5.6.   osaleda lepingut puudutavates küsimustes ÜTK töökoosolekutel.

 1. LEPINGUGA ÜLEANTAV
  • Lepingu kohaselt antakse MNT-lt ÜTK-le üle:
   • Viljandi maakonna ühistranspordivõrgu ja liikuvusnõudluse uuringute materjalid, nendega kaasnevad õigused ja kohustused sh autoriõigused;
   • avaliku teenindamise koos nende juurde kuuluvate kokkulepetega ja nendega kaasnevad õigused ja kohustused ning kõik lepingutega seotud dokumendid;
   • kinnitatud sõiduplaanid;
   • Riikliku ühistranspordiregistri kasutamiseks vajalikud paroolid;
   • ühistranspordi bussivedude alaste dokumentide toimikud;
   • muud lepingu täitmiseks vajalikud dokumendid ja materjalid.
  • loetelus nimetatud lepingud, materjalid, dokumendid ja ÜTRIS-e kasutusõigus antakse ÜTK -le üleandmise vastuvõtmise aktiga üle hiljemalt 01.01.2018.
 1. LEPINGU MUUTMINE, LÕPETAMINE  JA ÜLESÜTLEMINE
  • Lepingu tingimusi võib muuta poolte kokkuleppel. Poole ettepanek vaadatakse teise poole poolt läbi hiljemalt 1 kuu jooksul. Lepingutingimuste muutmiseks sõlmitakse kirjalik kokkulepe.
  • Lepingu lõpetamine toimub poolte kokkuleppel.
  • Kui üks pooltest ei täida lepingulisi kohustusi olulisel määral, on teisel poolel õigus leping ühepoolselt üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikult 3 kuud ette.
  • ÜTK-l on õigus lepingu täitmine peatada, teavitades sellest MNT-d 5 tööpäeva ette, kui ei tagata lepingust tulenevate ülesannete täitmiseks vajalikke rahalisi vahendeid. Kui lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikke rahalisi vahendeid ei tagata ka hiljemalt 30 tööpäeva jooksul eelmises lauses nimetatud teate saamisest ÜTK-lt, on ÜTK-l õigus leping erakorraliselt üles ütelda.
 1. MUUD TINGIMUSED
  • Pool ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele.
  • Kui ÜTK süül ei tasuta avaliku teenindamise lepingu alusel vedajatele tähtaegselt, vastutab tasumisega viivitamise eest ÜTK.
  • Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused ja lahkarvamused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Tallinna Halduskohtus.
  • Leping on allkirjastatud digitaalselt.
  • Halduslepingut on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates halduslepingu teatavakstegemisest.
  • Haldusleping jõustub alates 01.01.2018.
  • Leping on tähtajatu.
 1. POOLTE ANDMED:

ÜTK
Kaupo Kase
MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus
registrikood: 80426262
Aadress Vabaduse plats 4, Viljandi
(allkirjastatud digitaalselt)

MNT
Priit Sauk
registrikood 70001490
Teelise 4, 10916, Tallinn
(allkirjastatud digitaalselt)

Halduslepingu dokumendid: http://delta.andmevara.ee/vytk/dokument/2901846

 

Haldusleping was last modified: august 17th, 2020 by kaupo