Konkurss „Otselepingu sõlmimine kaugbussiliini nr 372 Viljandi-Abja-Paluoja –Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu teenindamiseks“

19. apr. 2022

MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus, (edaspidi ÜTK) registrikood 80426262, asukoht Vabaduse plats 4, Viljandi 71020, korraldab konkursi „Otselepingu sõlmimine kaugbussiliini nr 372 Viljandi-Abja-Paluoja –Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu teenindamiseks“ (edaspidi konkurss).

ÜTK korraldab konkursi ühistranspordiseaduse § 15 lg 2 ja § 16 lg 1 p 6, § 19 lg 1 punkti 3 ja lg 2, § 21 lõigete 4 ja 5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 alusel. Konkursi korraldamisel lähtutakse riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud üldpõhimõtetest, et tagada ühistranspordiseaduse § 10 lg 1 punktis 1 sätestatud ühistranspordi korraldamiseks määratud ressursside kasutamise sotsiaalne ja majanduslik otstarbekus. Tegemist ei ole riigihankega riigihangete seaduse tähenduses, vaid haldusmenetlusega haldusmenetluse seaduse § 2 lg 1 mõistes.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 16. maiks 2022 kell 10 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile transport@viljandimaa.ee. Hinnapakkumust sisaldav e-kirja teemaks peab olema märgitud: Kaugbussiliini nr 372 konkursi pakkumus. ÜTK tagab, et hinnapakkumusi ei avata enne 16. mai 2022 algusega kell 10.05.

Konkursidokument
Lisa 1 – konkursil osalemise avalduse ja p…
Lisa 2 – liiniveo avaliku teenindamise otselepingu projekt
Lisa 3 – hinnapakkumuse vorm
Lisa 4 – hinnapakkumuse aluseks olevate tulude-kulude arvestamise vorm
Lisa 5 – liiniveo teostamiseks pakkuja poolt kasutatavate busside loetelu
Lisa 6 – reisijate statistika peatusre kaupa
Lisa 7 – liliini nr 372 sõiduplaan
Lisa 8 – teenuse tehniline kirjeldus
Lisa 9 – Teenuse tüüptingimused avalikul liiniveol
Lisa 10 – informatsioon piletitulu, reisijate arvu ja kohaliku omavalitsuse toetuse kohta
Lisa 11 – andmeväljade kirjeldus

Konkurss „Otselepingu sõlmimine kaugbussiliini nr 372 Viljandi-Abja-Paluoja –Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu teenindamiseks“ was last modified: aprill 19th, 2022 by kaupo